Στόχος και Αντικείμενο του Εργαστηρίου

Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι διττός:

  1. να αναπτύξει και να προάγει το ακαδημαϊκό πλαίσιο (έρευνα, συμβουλευτικη και εκπαίδευση) στον τομέα του Τουρισμού, του Πολιτισμού της Επιχειρηματικότητας, και της Περιφερειακής ανάπτυξης κάτω από την προσέγγιση της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και παράλληλα
  2. να προωθήσει τα αποτελέσματά του, ώστε να αξιοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους – ενδιαφερόμενους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

Το κύριο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου οριοθετείτε στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Οικονομία και Διοίκηση (Economics & Business). Παρόλα αυτά, η ίδια η φύση και το αντικείμενο του Εργαστηρίου (τουρισμός και επιχειρηματικότητα), το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και «οριζόντιο» ώστε να μπορεί να συνδυαστεί ή να υποστηρίξει πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία (μέσω συνεργασιών) με εφαρμογή στον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα.

 

Ερευνητικό προφίλ του Εργαστηρίου

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνολικά, σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα:

 

Τα μέλη του προτεινόμενου εργαστηρίου έχουν κατ’ επανάληψη βραβευτεί για το ερευνητικό τους έργο και την συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.
Ενδεικτικά, η συνεισφορά των μελών του εργαστηρίου έχει αναγνωρισθεί από :

 

Σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη δυναμική στη σύνδεση της έρευνας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται οι προσπάθειες στις ακόλουθες κατευθύνσεις: